गीताबोध: म. गांधी

लेखक: महात्मा गांधी वाचक: विद्या पाटील
-------------------------------------------------------------------


येरवडा तुरुंगातून गांधीजी आपल्या आश्रमातील अनुयायांकरिता गीतेच्या एका अध्यायाचे सर दार आठवड्याला लिहून पाठवत. त्याचीच ही पुस्तक रूप आवृत्ती.


ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

प्रस्तावना
भूमिका
प्रास्ताविक
वाचकांना:
१. अध्याय पहिला
२. अध्याय दुसरा
३. अध्याय तिसरा
४. अध्याय चौथा
५. अध्याय पाचवा
६. अध्याय सहावा
७. अध्याय सातवा
८. अध्याय आठवा
९. अध्याय नववा
१०. अध्याय दहावा
११. अध्याय अकरावा ा
१२. अध्याय बारावा
१३. अध्याय तेरावा
१४. अध्याय चौदावा
१५. अध्याय पंधरावा
१६. अध्याय सोळावा
१७. अध्याय सतरावा
१८. अध्याय अठरावा ा
परिशिष्ट-----------------------------------------------------------------------------------

No comments: