माझी आत्मकथा: डॉ बाबासाहेब आंबेडकर

लेखक: बाबासाहेब आंबेडकर वाचक: विद्या पाटील
-------------------------------------------------------------------
डॉ आंबेडकर

घटनाकार बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचे आत्मचरित्र.


ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

प्रकरण १ ते ५
प्रकरण ६ ते १०
प्रकरण ११ ते १५
प्रकरण १६
प्रकरण १७ ते २०
प्रकरण २१ ते २५
प्रकरण २६ ते ३०
प्रकरण ३१ ते ३५
प्रकरण ३६ ते ४०
प्रकरण ४१ ते ४५
प्रकरण ४६ ते ५०
प्रकरण ५१ ते ५६-----------------------------------------------------------------------------------

No comments: