पवित्र कुराणपवित्र कुराण हा मुस्लिम धर्मग्रंथ येथे मुळ अरबी व त्याबरोबरच मराठी भाषांतर या स्वरुपात सादर करीत आहोत. मुस्लिम व मुस्लिमेतर मराठी मित्रांना कुराणाची आपल्या भाषेत ओळख होण्यासाठी याचा उपयोग होईल अशी आशा आहे.!

ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)


पारा 1 भाग 1
पारा 1 भाग 2
पारा 1 भाग 3
पारा 2 भाग 1
पारा 2 भाग 2
पारा 2 भाग 3
पारा 3 भाग 1
पारा 3 भाग 2
पारा 3 भाग 3
पारा 4 भाग 1
पारा 4 भाग 2
पारा 4 भाग 3
पारा 5 भाग 1
पारा 5 भाग 2
पारा 5 भाग 3
पारा 6 भाग 1
पारा 6 भाग 2
पारा 6 भाग 3
पारा 7 भाग 1
पारा 7 भाग 2
पारा 7 भाग 3
पारा 8 भाग 1
पारा 8 भाग 2
पारा 8 भाग 3
पारा 9 भाग 1
पारा 9 भाग 2
पारा 9 भाग 3
पारा 10 भाग 1
पारा 10 भाग 2
पारा 10 भाग 3
पारा 11 भाग 1
पारा 11 भाग 2
पारा 11 भाग 3
पारा 12 भाग 1
पारा 12 भाग 2
पारा 12 भाग 3
पारा 13 भाग 1
पारा 13 भाग 2
पारा 13 भाग 3
पारा 14 भाग 1
पारा 14 भाग 2
पारा 14 भाग 3
पारा 15 भाग 1
पारा 15 भाग 2
पारा 15 भाग 3
पारा 16 भाग 1
पारा 16 भाग 2
पारा 16 भाग 3
पारा 17 भाग 1
पारा 17 भाग 2
पारा 17 भाग 3
पारा 18 भाग 1
पारा 18 भाग 2
पारा 18 भाग 3
पारा 19 भाग 1
पारा 19 भाग 2
पारा 19 भाग 3
पारा 20 भाग 1
पारा 20 भाग 2
पारा 20 भाग 3
पारा 21 भाग 1
पारा 21 भाग 2
पारा 21 भाग 3
पारा 22 भाग 1
पारा 22 भाग 2
पारा 22 भाग 3
पारा 23 भाग 1
पारा 23 भाग 2
पारा 23 भाग 3
पारा 24 भाग 1
पारा 24 भाग 2
पारा 24 भाग 3
पारा 25 भाग 1
पारा 25 भाग 2
पारा 25 भाग 3
पारा 26 भाग 1
पारा 26 भाग 2
पारा 26 भाग 3
पारा 27 भाग 1
पारा 27 भाग 2
पारा 27 भाग 3
पारा 28 भाग 1
पारा 28 भाग 2
पारा 28 भाग 3
पारा 29 भाग 1
पारा 29 भाग 2
पारा 29 भाग 3
पारा 30 भाग 1
पारा 30 भाग 2
पारा 30 भाग 3-----------------------------------------------------------------------------------

1 comment:

Shreenivas Belsare said...

अतिशय सुंदर सेवा आपण उपलब्ध केली आहे.. मन:पूर्वक आभार..